RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana uprawnieniach oraz o naszych obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową informacją i w razie jakikolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej również jako „Administrator”) jest MedClinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „MedClinic”) z siedzibą Krakowie przy ulicy ul.Zakopiańskiej 62 (30-418 Kraków), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709606, NIP: 9452215850, wysokość Kapitału Zakładowego: 5 000,00 zł (NZOZ Centrum Stomatologiczne Zakopianka).

 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod numerem telefonu: 12 294 1111 lub napisać wiadomość mailową na adres: rodo@stomatologia-zakopianka.pl.

 

3. Dane osobowe pozyskiwane są co do zasady od Pani/Pana. Jeżeli korzysta Pani/Pan z usług opieki zdrowotnej w ramach świadczeń zapewnianych przez Pani/Pana pracodawcę lub ubezpieczyciela, objęcie opieką zdrowotną odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MedClinic a podmiotem będącym Pani/Pana pracodawcą lub ubezpieczycielem. Jeżeli korzysta Pani/Pan z usług opieki zdrowotnej w ramach świadczeń zapewnianych przez pracodawcę Pani/Pana osoby najbliższej, to pierwotnie Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane temu pracodawcy, następnie zaś on przekazał je MedClinic.

 

4. Pani/Pana dane osobowe dotyczące stanu zdrowia przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm., dalej jako „ustawa o prawach pacjenta”), tj. w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jest niezbędne w celu świadczenia Pani/Panu usług opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 4 powyżej.

 

6. Pani/Pana dane osobowe takie jak numer telefonu i adres mailowy przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy łączącej Panią/Pana i MedClinic oraz w sytuacji, gdy przemawia za tym uzasadniony interes Administratora polegający na sprawnym kontaktowaniu się z pacjentami i przygotowywaniu grafików wizyt, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Podanie takich danych jest wówczas dobrowolne.

 

7. Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz ewentualnie inne dane podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym lub wiadomości mailowej kierowanej do Administratora przetwarzane są wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z Administratorem i wyłącznie z Pani/Pana inicjatywy.

 

8. Administrator przetwarza również Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:
a) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie art. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 24 – 29 ustawy o prawach pacjenta w okresie w ustawie o prawach pacjenta wskazanym;
b) realizowania Pani/Pana uprawnień jako pacjenta na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z 9 i art. 26 o prawach pacjenta w okresie w ustawie o prawach pacjenta wskazanym;
c) dochodzenia roszczeń i praw lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
d) realizacji obowiązków podatkowych i fiskalnych ciążących na MedClinic na podstawie 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO i na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych.

 

9. W sytuacji przetwarzania danych w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 4 powyżej ma Pani/Pan prawo żądania udzielenie dostępu do danych osobowych, prawo żądania udostępniania danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej, prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych, prawo żądania przeniesienia danych osobowych, ale tylko wobec operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Administratora, które mają charakter zautomatyzowany i które prowadzone są w oparciu o Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub w oparciu o umowę, której jest Pani/Pan stroną, oraz ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uzna Pani/Pan, że w zakresie przetwarzania danych występują nieprawidłowości (zasady składania skargi znajdują się na stronie www.uodo.gov.pl). W innym przypadku ma Pani/Pan również prawo żądania usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, chyba że będzie to żądanie sprzeczne z prawem lub godzące w interes prawny Administratora lub osób trzecich. W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pani/Pan także możliwość jej wycofania.

 

10. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym usługi na jego rzecz, takim jak: podmioty świadczące Administratorowi usługi prawne, notarialne, doradcze, finansowe i informatyczne oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli do przetwarzania danych dochodzić będzie na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody, to dane osobowe, na których wykonywane są operacje przetwarzania mające charakter zautomatyzowany, mogą być przekazane również do podmiotów trzecich przez Panią/Pana wskazanych, w tym również znajdujących się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej z wyjątkiem postanowień pkt 10 in fine powyżej oraz nie będą podlegały profilowaniu.